Edutorium

Edutorium - for utvikling og revisjon av studieplaner og emnebeskrivelser

Et verktøy for:

- Prosesstøtte i revisjonsprosessen

- Overordnet oversikt og kontroll av studieplaner

- Èn kilde til arkivering og publisering

 

Edutorium

Hvordan sikre at rett person får riktig oppgave til riktig tid i utviklings- eller revisjonsprosessen?

Edutorium er et brukervennlig arbeidsverktøy som vil gi orden og kontroll. En fleksibel arbeidsflyt sørger for å understøtte institusjonens arbeidsprosesser og årshjul. For den enkelte fagansvarlige er det lett å holde oversikt over oppgavene man har ansvar for. Du har din egen arbeidsliste, og alle oppgaver og frister er tydelige. For den enkelte administrative ansatte er det på samme måte. Oppgaver og ansvar er tydelig, og prosessene har enkle og brukervennlige verktøy. 

Som leder, faglig eller administrativt, gir Edutorium oversikten som kreves for at du kan være trygg på at porteføljestrategien virker slik den skal. 

 

Arbeidskrav E
Jobber med Edutorium

Publisering og arkivering

Publisering

Studieplaner og emnebeskrivelser publiseres enkelt fra Edutorium til institusjonens nettsider. Dette gir trygghet for at studentene alltid vil se gjeldene studieplan og emnebeskrivelse. Alternativt kan man enkelt velge hvilke felt fra Edutorium som skal brukes på nett, og kombinere dette med mer markedstilpassede tekster. 

Arkivering

Edutorium kan settes opp til automatisk å legge alle godkjente studieplaner og emnebeskrivelser inn i et åpent nettarkiv. Dette forenkler tilgangen for både studenter, ansatte og andre interessentgrupper.

Hvilke gevinster kan bruk av Edutorium gi?

En overgang til et profesjonelt prosesstøtteverktøy som Edutorium gir mange gevinster. Det gir faglig ansatte, administrativt ansatte og ledere mulighet til å ivareta sine ansvarsoppgaver på en effektiv måte, samtidig som det gir en mulighet til økt kvalitet. Edutorium har et brukervennlig grensesnitt, som gir god oversikt over alle steg i prosessen, gode rapporter og integrasjon med andre sektorsystemer. Flere av våre kunder har rapport inn gevinster etter implementering av Edutorium. Dette er hovedpunktene i tilbakemeldingene etter bruk

ProsesseffektiviseringStudieplan Bygg

Enkel bulkkopiering av fjorårets studieplaner og emnebeskrivelser for start av ny revisjonsprosess

Oversikt over egne oppgaver for både fagansatte, administrativt ansatte og ledere i et personlig Dashbord.

Effektiv oversikt, oppfølgingsmulighet og kvalitetssikring av alle prosesser i rapporter.

Kvalitet

Felles prosesser og begreper på tvers av organisasjonen, mulighet til å implementere «best pratice»

Tydelig ansvarliggjøring som sikrer at beslutninger blir tatt av riktig person og til riktig tid i prosessen, og med riktig informasjonsunderlag

Operasjonalisering av strategi, handlingsplaner og årshjul

Mulighet til å vise tilsynsmyndigheter at kvalitetsarbeidet er operasjonalisert i reelle prosesser

Oversikt og orden

Full oversikt over masterdata, en “single source of truth”, som sikrer at tilstøtende systemer har riktig og oppdatert informasjon om studieplaner og emnebeskrivelser

Full versjonshåndtering, mulighet til å ettergå hvert trinn i revisjonsprosessenStudiemodell Edutorium

Egen termbase som sikrer at termer og begrep brukes ensartet. Gir et godt grunnlag for bruk av rapporter til oppfølging av kvalitetsarbeidet på tvers av organisasjonen

Time to Marked

Bedre samarbeid mellom faglig ansatte, administrasjonen og markedsavdelingen i revisjonsprosessen. Sikre tidligst mulig publisering for marked, og best mulig tid til revisjon for de faglige

Enkel Bulk-publisering gjør det enkelt å publisere hele eller deler av studieporteføljen til planlagte tidspunkt

Integrasjoner

Edutorium har mange integrasjonsmuligheter. For UH-sektoren bidrar f.eks. integrasjon med FS og Leganto til å skape sømløse arbeidsprosesser for de faglig ansatte.

Vi har også en integrasjon med FS og støtter innlogging via Feide