Tverrfaglig miljøarbeid

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus

Dette er en demo av hvordan en skoles beskrivelse av et konkret studium ville kunne se ut.

Her vil man typisk skrive en markedstekst hvor man fremhever hvorfor studenten skal velge akkurat dette studiet. Man kan også skrive litt studiefakta etc. NB. dette kan hentes inn via API fra Edutorium!

Når det gjelder detaljene i studieplanen så kan det være lurt å heller lenke til studiekatalogen. Studiekatalogen henter informasjon direkte fra Edutorium. Når studieplanen er godkjent (etter revisjon), publiseres den i en skreddersydd katalog. All informasjon hentes dermed fra Edutorium, så det er kun en kilde til informasjonen. Studieplanen arkiveres samtidig, slik at også tidligere studenter kan finne studieplanen som var gjeldene det året man selv begynte studiene.

På samme måte kan man lenke direkte til litteraturlisten i ELM (den er også publisert i studiekatalogen). Her kan man også sikre at man bare viser f.eks. 1. studieår, da man jo fort kan endre pensumlisten før 2. studieår.

Beskrivelse av studiet

En bred og tverrfaglig tilnærming er viktig overfor mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Dette studiet gir deg grunnleggende forståelse og kunnskap til å kunne møte den enkelte bruker. Den helhetlige helsesituasjon, familierelasjoner, sosiale utfordringer og nettverk er viktige temaer.

Pasienter med sammensatte helseutfordringer er et vanlig innslag i arbeidshverdagen til helsepersonell. Mange pasienter med (alvorlige) psykiske lidelser har også et rusproblem, og en stor del av pasientene med alvorlige ruslidelser har også psykiske lidelser. Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser er ingen ensartet gruppe, og samhandlingsreformen innebærer økte omsorgsoppgaver for kommunene overfor disse pasientene.

Studiet er forenlig med jobb og familieliv da undervisningen foregår en dag i uken og praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Studiefakta

Studiested: Drammen og/eller nettbasert

Studieform: Heltid

Studiepoeng:120

Studienivå: Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1

Opptakskrav

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående opplæring

Regelverk: Les mer om dine rettigheter her

Søknadsfrister: 30.2.24 

Søk: Samordnet opptak

Pedagogisk tilnærming?

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet), som tradisjonell utplassering et annet sted eller som en kombinasjon

 

Arbeidslivsrelevans

Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner

Studiet vil være nyttig for alle som jobber i helsevesenet, da man møter mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse i flere bransjer.

Mer informasjon

Her kan du lese den komplette studieplan:

Her kan du se en oversikt over pensumlitteratur

Her kan du lese om opptakskravene til studiet